Tiếng Việt

Quy mô nhà xưởng

Xí nghiệp may I

– Số chuyền may: 06 chuyền

– Công suất: 49.000 pcs Skiing Jacket/Tháng

– Số lượng máy móc: 464

– Diện tích: 8.140 m2

Xí nghiệp may II

– Số chuyền may: 05 chuyền

– Công suất: 37.000 pcs Skiing Jacket/Tháng

– Số lượng máy móc: 400

– Diện tích: 6.700 m2

Xí nghiệp may III

– Số chuyền may: 08 chuyền

Công  suất: 59.000 pcs Skiing Jacket/Tháng

– Số lượng máy móc: 630

– Diện tích: 12.100 m2

Xí nghiệp may IV

– Số chuyền may: 12 chuyền

Công suất: 63.000 pcs Skiing Jacket/Tháng

– Số lượng máy móc: 769

– Diện tích: 13.060 m2

Tuấn Đạt II

– Số chuyền may: 16 chuyền

Công suất: 84.000 pcs Skiing Jacket/Tháng

– Số lượng máy móc: 856

– Diện tích: 22.000 m2

Hiệp Đức

– Số chuyền may: 17 chuyền

– Công suất: 90.000 pcs Skiing Jacket/Tháng

– Số lượng máy móc: 456

– Diện tích: 22.000 m2