Tiếng Việt

Thị trường

map the market
Hiện tại đóng vai trò chủ lực trong thị trường xuất khẩu của công ty với 50% doanh thu. Công ty vẫn không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm để có thể tiếp tục mở rộng thị trường tiềm năng này.

Thị trường Mỹ

Là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của công ty, chiếm 30% doanh thu. Công ty cũng đã có nhiều giải pháp để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường này.

Thị trường EU

Thị trường này cùng với các thị trường khác góp phần vào 8% doanh thu

Thị trường Đài Loan ...

Thị trường này góp phần vào 5% doanh thu của công ty

Thị trường Hàn Quốc

Thị trường Mỹ

Hiện tại đóng vai trò chủ lực trong thị trường xuất khẩu của công ty với 50% doanh thu. Công ty vẫn không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm để có thể tiếp tục mở rộng thị trường tiềm năng này.

Thị trường EU

Là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của công ty, chiếm 30% doanh thu. Công ty cũng đã có nhiều giải pháp để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường này.

Thị trường Nhật bản

Cũng đã có nhiều đóng góp vào thị trường xuất khẩu chung của công ty, với 7% doanh thu.

Thị trường Hàn Quốc

Thị trường này góp phần vào 5% doanh thu của công ty

Thị trường Đài Loan ...

Thị trường này cùng với các thị trường khác góp phần vào 8% doanh thu